Kamis, 05 Juni 2014

Struktur Organisasi PBNU Masa Khidmah 2010-2015


MUSTASYAR

Prof. Dr. KH. Tholchah Hasan
KH. A. Muchit Muzadi
KH. Maemun Zubair
KH. Ma’ruf Amin
KH. Idris Marzuki
KH. E Fakhrudin Masturo
KH. Chotib Umar
KH. Dimyati Rois
Tuan Guru Turmudzi Badruddin
Dr. HM Jusuf Kalla
KH. Abdurrahim Mustafa
Prof. Dr. KH. Maghfur Usman
Prof. Dr. Nasaruddin Umar, MA
KH. Sya’roni Ahmadi
Prof. Dr. Ridhwan Lubis
KH. Muiz Kabri
KH. Mahfudl Ridwan
Dr. Ing H Fauzi Bowo
KH. A Syatibi

 SYURIAH

Rais Am       : Dr. KH. MA. Sahal Mahfudh
Wakil           : Dr. KH. A. Musthofa Bisri
Rais             : Habib Luthfi bin Hasyim bin Yahya
Rais             : KH. AGH Sanusi Baco
Rais             : Dr. KH. A. Hasyim Muzadi
Rais             : KH. Masduqi Mahfudh
Rais             : KH. Hamdan Kholid
Rais             : KH. Masdar Farid Mas’udi, MA
Rais             : KH. Mas Subadar
Rais             : Prof. Dr. Machasin, MA
Rais             : Prof. Dr. KH Ali Musthofa Yaqub
Rais             : Prof. Dr. H Artani Hasbi
Rais             : KH. Ibnu Ubaidillah Syatori
Rais             : KH. Saifuddin Amtsir, MA
Rais             : KH. Adib Rofiuddin Izza
Rais             : KH. Ahmad Ishomuddin MAg

Katib Am      : Dr KH. Malik Madani
Katib            : KH. Drs. Ichwan Syam
Katib            : KH. Musthofa Aqil
Katib            : KH. Kafabihi Mahrus Ali
Katib            : KH. Yahya Staquf Cholil
Katib            : KH. Shalahuddin al-Ayyubi, MSi
Katib            : KH. Afifuddin Muhajir
Katib            : KH. Mujib Qolyubi MHum

TANFIDZIYAH

Ketua Umum : Dr KH Said Aqil Siradj, MA
Wakil Ketua Umum : Drs H As’ad Said Ali
Ketua                    : Drs. H. Slamet Effendi Yusuf, MSi
Ketua                    : KH. Hasyim Wahid Hasyim
Ketua                    : KH. Abbas Muin, MA
Ketua                    : Drs. H. Muh. Salim al-Jufri
Ketua                    : Prof. Dr. H. Maksum Mahfudz
Ketua                    : Prof. Dr. Maidir Harun
Ketua                    : Drs. H. Saifullah Yusuf
Ketua                    : Drs. M. Imam Azis
Ketua                    : Drs. H Hilmi Muhammadiyah, MSi
Ketua                    : Drs. H. Abdurrahman, MPd
Ketua                    : Drs. H. Arvin Hakim Thoha
Ketua                    : Ir. HM. Iqbal Sullam
Ketua                    : Prof. Dr. Kacung Marijan
Ketua                    : H. Dedi Wahidi SPd, MSi

Sekretaris Jenderal : Dr KH Marsudi Syuhud
Wakil Sekjen          : Drs. H. Enceng Shobirin
Wakil Sekjen          : Drs. H. Abdul Mun’im DZ
Wakil Sekjen          : Dr. H. Aji Hermawan
Wakil Sekjen          : Dr. H. Affandi Muchtar
Wakil Sekjen          : Dr. dr. Syahrizal Syarif, MPH
Wakil Sekjen          : Dr. H. Hanif Saha Ghofur
Wakil Sekjen          : Imdadun Rahmat, MA

Bendahara             : Dr. H. Bina Suhendra
Wakil Bendahara    : Dr. H. Zainal Abidin HH
Wakil Bendahara    : Nasirullah Falah
Wakil Bendahara    : H. Raja Sapta Ervian, SH MHum
Wakil Bendahara    : Hamid Wahid Zaini, MAg

 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar